Folkertsma Legal hanteert de volgende Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Folkertsma LegalVersie 01-01-2022

 1. De besloten vennootschap Folkertsma Legal B.V. is statutair gevestigd te Maastricht en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63654091. Folkertsma Legal B.V. is een praktijkvennootschap, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • “algemene voorwaarden” deze Algemene Voorwaarden van Folkertsma Legal.
  • “Folkertsma Legal” de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Folkertsma Legal B.V.;
  • “opdrachtgever” de (rechts)persoon die aan Folkertsma Legal een opdracht verleent;
  • en onder “met Folkertsma Legal verbonden personen” wordt verstaan elke advocaat of andere (rechts)persoon die bij Folkertsma Legal werkzaam is, ongeacht of dat is op grond van een arbeidsovereenkomst of op een andere grond. Onder met Folkertsma Legal verbonden personen wordt ook verstaan elke aandeelhouder van Folkertsma Legal en diens bestuurder(s), alsmede in het verleden met Folkertsma Legal verbonden (rechts)personen en rechtsopvolgers van met Folkertsma Legal verbonden of in het verleden met Folkertsma Legal verbonden (rechts)personen, alsmede rechtsvoorgangers van Folkertsma Legal.
 3. Toepassing en opdracht

 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Folkertsma Legal die voor de opdrachtgever zijn of worden verricht en iedere opdracht die aan Folkertsma Legal is of wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, daaronder begrepen de eventuele precontractuele fase voor de totstandkoming daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Een overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en Folkertsma Legal komt uitsluitend tot stand doordat Folkertsma Legal of een bij Folkertsma Legal werkzame advocaat een opdracht van de opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden schriftelijk aanvaardt.
 6. Overeenkomsten met Folkertsma Legal worden uitsluitend gesloten op basis van de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden. De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden. Voorts zijn de voorwaarden gepubliceerd op de website www.folkertsma.legal. Een Engelstalige versie van deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend aangeboden als service. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.
 7. Beperking aansprakelijkheid

 8. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Folkertsma Legal, die als enige opdrachtnemer geldt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. Een opdracht tot dienstverlening komt nimmer tot stand met de behandelend advocaat maar uitsluitend met Folkertsma Legal Hoofdelijke aansprakelijkheid van anderen dan Folkertsma Legal is uitgesloten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en art.7:409 BW wordt voor alle opdrachten en vervolgopdrachten uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. De opdrachtgever doet, door het verstrekken van de opdracht aan Folkertsma Legal, afstand van het recht om personen of rechtspersonen, die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan Folkertsma Legal aansprakelijk te stellen uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad.
 10. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle met Folkertsma Legal verbonden personen, waaronder ondergeschikten en niet-ondergeschikten en alle overige derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Folkertsma Legal worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in de algemene voorwaarden ten behoeve van Folkertsma Legal is bedongen, geldt als een -jegens met Folkertsma Legal verbonden personen, waaronder ondergeschikten en niet-ondergeschikten en alle overige derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Folkertsma Legal worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijnonherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van de artikelen 6:253 en 6:257 BW.
 11. Indien de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever met zich mee brengt dat derden wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Folkertsma Legal niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkomingen van deze derden. Derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle door de opdrachtgever aan Folkertsma Legal verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid voor Folkertsma Legal in om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 12. De uitvoering van een aan Folkertsma Legal verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan door Folkertsma legal verstrekte adviezen en door Folkertsma
  legal verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever een derde kennis laat nemen van door Folkertsma legal verstrekte adviezen en door Folkertsma Legal verrichte werkzaamheden, dient de opdrachtgever deze derde erop te wijzen dat deze daaraan geen rechten kan ontlenen en tevens ervoor zorg te dragen dat deze derde deze algemene voorwaarden van Folkertsma Legal aanvaardt.
 13. De opdrachtgever vrijwaart Folkertsma Legal, diens ondergeschikten en met Folkertsma Legal verbonden personen tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende (juridische) kosten.
 14. De aansprakelijkheid van Folkertsma Legal, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat voor de betrokken aanspraak wordt uitgekeerd onder een door Folkertsma Legal afgesloten verzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Aansprakelijkheid voor schade door een gebeurtenis waarop geen verzekering van toepassing is, is beperkt tot ten hoogste € 25.000. Voor het overige en meerdere is elke aansprakelijkheid van Folkertsma Legal uitdrukkelijk uitgesloten.
 15. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 16. Zodra de opdrachtgever een mogelijke grond voor een aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van de beweerdelijke aanspraak jegens Folkertsma Legal schriftelijk aan Folkertsma Legal mede te delen, zulks op straffe van verval van recht.
 17. Als schade wordt uitsluitend aangemerkt directe schade. Folkertsma Legal, alsmede voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde winst en/of gemiste kans. De aansprakelijkheid van Folkertsma Legal gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, in het bijzonder onrechtmatige daad. Anderen dan de opdrachtgever kunnen aan de opdracht en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
 18. Honorarium en declaratie

 19. Overeenkomsten met derden worden door Folkertsma Legal zoveel mogelijk op naam en voor rekening van opdrachtgever afgesloten. Dit betekent dat rechtstreeks een contractuele relatie tussen de opdrachtgever en de derde ontstaat. Indien dit niet mogelijk is, dan heeft Folkertsma Legal het recht om een voorschot in rekening te brengen ter hoogte van de te verwachten kosten. In dat geval zal de opdracht aan de derde pas worden verstrekt nadat het voorschot volledig is voldaan. De gevolgen van het niet, althans niet volledig voldoen van de voorschotdeclaratie zijn volledig voor rekening van opdrachtgever. Folkertsma Legal is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een tardieve betaling, of het uitblijven van de volledige voldoening van de voorschotdeclaratie door de opdrachtgever.
 20. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het ten tijde van het verstrekken van de opdracht overeengekomen geldende honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. In beginsel zullen de werkzaamheden maandelijks worden gedeclareerd. Verrichte werkzaamheden en verschotten kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. Folkertsma Legal is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van (aanvullende) voorschotten te verlangen.
 21. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, of de opdrachtgever verlangt dat Folkertsma Legal op afwijkende uren en dagen (lees: buiten kantooruren, in het weekend, op feestdagen) werkzaamheden verricht of laat verrichten, zoals de beantwoording van telefoongesprekken, e-mails of brieven en het opstellen van processtukken, dan geldt hiervoor een opslag van 50% van het overeengekomen geldende honorarium. Folkertsma Legal zal voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden overleg proberen te hebben met de opdrachtgever over deze kosten. Indien een vaste prijs is overeengekomen, waarin met deze werkzaamheden geen rekening is gehouden, dan zal Folkertsma Legal voorafgaand aan het starten van de voornoemde werkzaamheden – indien contact met de opdrachtgever mogelijk is – afspraken met de opdrachtgever maken over de aanvullende kosten. Bij gebrek aan een dergelijke afspraak zullen de werkzaamheden tegen het gebruikelijke door Folkertsma Legal gehanteerde honorarium met een opslag van 50% worden verricht.
 22. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Folkertsma Legal bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het overeengekomen (geldende) honorarium te wijzigen. Wordt het honorarium verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdracht schriftelijk ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie waarin de verhoging van het honorarium voor het eerst is toegepast.
 23. Betaling van (voorschot)declaraties van Folkertsma Legal dient zonder beroep op opschorting of verrekening te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Folkertsma Legal over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van (buiten)gerechtelijke incasso voor rekening van de opdrachtgever.
 24. De door Folkertsma Legal ten behoeve van haar (voorschot)declaratie ontvangen bedragen worden in beginsel in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur. Onverlet een eventuele aanduiding bij de betaling staat het ter vrije bepaling van Folkertsma Legal op welke openstaande (voorschot)declaratie(s) of vordering(en) het ontvangen bedrag in mindering wordt gebracht.
 25. Indien een declaratie, of voorschotdeclaratie, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Folkertsma Legal haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen daarvan op de hoogte is gesteld. Folkertsma Legal is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 26. De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen, maar uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan zijn contactpersoon bij Folkertsma Legal. Folkertsma Legal kan de opdracht (zonder opgave van reden) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen. Folkertsma Legal kan de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen als de opdrachtgever een declaratie niet binnen dertig dagen na de in de declaratie vermelde betaaldatum heeft voldaan. Iedere opzegging door Folkertsma Legal wordt steeds uitsluitend gedaan door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever. Folkertsma Legal is nimmer schadeplichtig richting de opdrachtgever voor het opzeggen van de opdracht zoals in dit artikel omschreven.
 27. Alle schriftelijke mededelingen genoemd in deze algemene voorwaarden kunnen door zowel Folkertsma Legal, als de opdrachtgever ook rechtsgeldig per email worden gedaan.
 28. Als de opdracht eindigt, is de opdrachtgever honorarium verschuldigd voor de werkzaamheden die Folkertsma Legal voor het einde van de opdracht heeft verricht alsmede de voor de beëindiging gedane verschotten. De opdrachtgever is verder honorarium verschuldigd voor de mogelijke werkzaamheden die Folkertsma Legal na beëindiging van de opdracht noodzakelijk moet verrichten, alsmede is de opdrachtgever de kosten verschuldigd die noodzakelijkerwijs door Folkertsma Legal moeten worden gemaakt om de zaak over te dragen aan de opdrachtgever of een derde.
 29. De huidige en toekomstige rechten van het intellectuele of industriële eigendom verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij Folkertsma Legal respectievelijk komen alleen Folkertsma Legal toe. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van het intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
 30. Clientonderzoek en Wwft

 31. Op grond van de geldende (Europese) wet- en regelgeving is Folkertsma Legal in bepaalde gevallen verplicht bij het aanvaarden van een opdracht een cliëntonderzoek te verrichten. Uit hoofde van diezelfde regelgeving is Folkertsma Legal gehouden om eventuele ongebruikelijke transacties te melden. Door het verstrekken van een opdracht aan Folkertsma Legal bevestigt opdrachtgever hiermee bekend te zijn en de benodigde (identiteits)gegevens te verstrekken en ermee in te stemmen dat een kopie van deze gegevens in de administratie van Folkertsma Legal wordt opgeslagen.
 32. Folkertsma Legal is als gevolg van Richtlijn van de Raad (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 onder omstandigheden verplicht inlichtingen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies te verstrekken aan de fiscale autoriteiten. Onder omstandigheden kan deze meldplicht op de opdrachtgever komen te rusten.
 33. Geheimhouding en gegevensverwerking

 34. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet. De verzending van emails en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van bij Folkertsma Legal aanwezige encryptiemogelijkheden. Folkertsma Legal is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.
 35. Folkertsma Legal en de opdrachtgever zullen de opdracht en alles wat daarmee samenhangt of waarvan zij uit hoofde van de opdracht kennis krijgen geheim houden. Elk van hen zal redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat aan hen verbonden personen hetzelfde doen.

  De eerste zin van de paragraaf hierboven geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan of, wat Folkertsma Legal betreft, voor zover openbaarmaking wenselijk is met het oog op de uitvoering van de opdracht.
 36. Folkertsma Legal zal haar dossiers en alle stukken en andere gegevensdragers waarover Folkertsma Legal uit hoofde van de opdracht beschikt bij het sluiten van het dossier deels vernietigen en het aldus uitgedunde dossier zal Folkertsma Legal gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaren. Na afloop van die termijn mag Folkertsma Legal de (resterende) stukken in het dossier zonder mededeling aan de opdrachtgever vernietigen.
 37. Slotbepalingen

 38. Folkertsma Legal komt geen beroep toe op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) wettelijk of door de Orde van Advocaten niet is toegestaan. Indien één of meer bepalingen
  uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling of bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen. Indien één of meer bepalingen ongeldig of niet afdwingbaar blijken blijft de rest van de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden worden begrepen, in stand.
 39. Op de rechtsverhouding tussen Folkertsma Legal en de opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil dat tussen Folkertsma Legal en een opdrachtgever mocht ontstaan. Tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechtbank voorschrijft, worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.
 40. Indien Folkertsma Legal persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van Folkertsma Legal. Dit beleid is te raadplegen op www.folkertsma.legal.
 41. Folkertsma Legal is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te vullen en te wijzigen. Opdrachtgever heeft het recht om binnen één maand na een aanvulling of wijziging van de algemene voorwaarden de opdracht schriftelijk te ontbinden.
 42. Een advocaat werkzaam bij Folkertsma Legal is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Monarch Tower, Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag, tel. 070– 335 35 35, info@advocatenorde.nl. Op de website van de Orde van Advocaten. www.advocatenorde.nl, zijn de teksten van de op de advocatuur toepasselijke (gedrags)regels, de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur, alsook de Advocatenwet te vinden.

**************************************

Algemene Voorwaarden Folkertsma Legal Download hier de algemene voorwaarden van Folkertsma Legal in pdf formaat.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Folkertsma Legal en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Folkertsma Legal draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Folkertsma Legal heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, Locatie Maastricht.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. J.P. Folkertsma, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het ontvangst van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact met de klager en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

**************************************

Kantoorklachtenregeling Folkertsma Legal Download hier de kantoorklachtenregeling Folkertsma Legal in pdf formaat.