Privacybeleid

In dit privacybeleid kunt u lezen hoe Folkertsma Legal B.V., hierna ook: ’Folkertsma Legal’, met persoonsgegevens omgaat en op welke wijze de persoonsgegevens worden verwerkt. Folkertsma Legal gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en zij respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Folkertsma Legal kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Folkertsma Legal is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

Telefonisch +31 43-2600248
Fax +31 43-2041022
E-mail info@folkertsma.legal
 
Post- en bezoek adres
  Stationsplein 8K
  6221 BT Maastricht

 

Toestemming en minderjarige

In sommige gevallen vraagt Folkertsma Legal expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Voor personen jonger dan 16 jaar is de schriftelijke toestemming van hun ouder of voogd nodig om de betreffende persoonsgegevens te verstrekken aan Folkertsma Legal. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Folkertsma Legal verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Folkertsma Legal treedt op als juridisch adviseur en als vertegenwoordiger in rechte of voor andere kwesties en moet voor de goede uitvoering van haar werkzaamheden als advocaat over verschillende vormen van informatie, documentatie alsook persoonsgegevens beschikken.

De persoonsgegevens van de cliënten van Folkertsma Legal worden onder meer verwerkt in het kader van de opdrachten die aan Folkertsma Legal worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het kantoor niet, anders dan voor archivering, waarbij de beveiliging van de persoonsgegevens is gewaarborgd.

In de interactie met onder andere overheden, andere advocaten, deurwaarders, andere actoren van justitie en door Folkertsma Legal voor de uitvoering van de opdracht in te schakelen derden, zoals vertalers en/of andere deskundigen, is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden verstrekt.

De persoonsgegevens worden ook gebruikt en zo nodig verstrekt aan de door de wet aangewezen instanties in het kader van de nakoming van wettelijke plichten van Folkertsma Legal.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Folkertsma Legal kan van u onder meer de navolgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht (als u ervoor kiest om dit met Folkertsma Legal te delen);
 • Functie (als u ervoor kiest om dit met Folkertsma Legal te delen);
 • Kopie ID bewijs;
 • Medische gegevens;
 • IP-adres;
 • Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • Internetbrowser of apparaat type;
 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis (vereist voor het sluiten van de overeenkomst);
 • Kredietinformatie;
 • Dossiernummer;
 • Inhoud correspondentie.

Indien u een zaak in behandeling geeft aan Folkertsma Legal, is het voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval vereist dat u uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens aan Folkertsma Legal verstrekt. Afhankelijk van de aard van de zaak die u in behandeling geeft, kunnen ook andere persoonsgegevens benodigd zijn. Is dit het geval, dan stelt Folkertsma Legal u daarvan op de hoogte. Wenst u deze persoonsgegevens niet aan Folkertsma Legal te verstrekken, dan kan Folkertsma Legal u een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Verstrekt u bepaalde gegevens niet, terwijl de verwerking daarvan wettelijk verplicht is, dan zal Folkertsma Legal u daarover informeren. Ook verneemt u dan van Folkertsma Legal de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Folkertsma Legal verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Folkertsma Legal gebruikt daarbij de persoonsgegevens die Folkertsma Legal van u heeft ontvangen, maar kan ook persoonsgegevens gebruiken die Folkertsma Legal uit andere bronnen heeft verkregen. Denk aan het persoonsgegevens die te vinden zijn op openbare zakelijke websites en zakelijke social media platforms zoals LinkedIn, persoonsgegevens die verkregen worden door het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of het Kadaster te raadplegen en persoonsgegevens die Folkertsma Legal verkrijgt van haar klanten of relaties.

Dienstverlening

Folkertsma Legal kan uw persoonsgegevens verwerken voor de navolgende doeleinden:

a. Algemeen klantencontact

De gegevens worden gebruikt voor (i) het verstrekken van de door u opgevraagde informatie, (ii) het contact met u over de uitvoering van de overeenkomst die u met Folkertsma Legal heeft gesloten en (iii) de behandeling van vragen en/of klachten.

b. Ter uitvoering van een overeenkomst

Ten behoeve van de opdracht die u Folkertsma Legal heeft verstrekt tot het leveren van juridische diensten en/of voor het geven van advies verwerkt Folkertsma Legal persoonsgegevens van u. U kunt hierbij denken aan persoonsgegevens voor het leveren van juridisch advies en het afhandelen van uw betaling.

c. Analyse surf-, zoek- en/of klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het analyseren van uw gedrag op de website van Folkertsma Legal om daarmee de website te kunnen verbeteren. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om producten of dienstverleningen aan te kunnen bieden die voor u wellicht interessant zouden kunnen zijn.

d. Direct marketing

Folkertsma Legal gebruikt uw persoonsgegevens om u marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen voor onder andere masterclasses te versturen via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of de post. Via direct marketing wil Folkertsma Legal u informatie doen toekomen over diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

e. Risicoanalyses

Folkertsma Legal kan in bepaalde gevallen uw kredietwaardigheid (laten) beoordelen.

f. Reviews

Indien u een review wilt schrijven, dan kunt u er zelf voor kiezen of uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Folkertsma Legal houdt in beginsel bij welke review u heeft geschreven om de kwaliteit van haar producten en/of diensten te kunnen verbeteren zodat Folkertsma Legal eventueel aan de hand van deze review contact met u kan opnemen om gerichte vragen aan u te kunnen stellen.

g. Fraude

Folkertsma Legal gebruikt uw persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

h. Het verbeteren van haar product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties

Folkertsma Legal wil u graag benaderen met informatie waarvan Folkertsma Legal denkt dat die relevant is voor u. Daarom combineert en analyseert Folkertsma Legal de bij haar beschikbare persoonsgegevens. Op basis van deze gegevens bepaalt Folkertsma Legal welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie aan u. Uiteraard verwerkt Folkertsma Legal geen bijzondere persoonsgegevens voor marketingacties.

i. Cliënttevredenheidsonderzoeken

In sommige gevallen vraagt Folkertsma Legal cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Deelname hieraan is geheel vrijwillig. Doet u mee aan een cliënttevredenheidsonderzoek, dan verwerkt Folkertsma Legal de door u opgegeven informatie.

j. Ter verdediging tegen juridische aanspraken

Folkertsma Legal kan uw persoonsgegevens verwerken om zichzelf te kunnen verdedigen tegen eventuele juridische aanspraken.

k. Wettelijke verplichting

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te legen. Het kan daarbij onder meer gaan om een kopie van een identiteitsbewijs of paspoort. Daarnaast is Folkertsma Legal in bepaalde gevallen op basis van wet- of regelgeving verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en deze informatie over u te verstrekken aan derden.

l. Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging

Indien u het kantoor van Folkertsma Legal bezoekt, noteert Folkertsma Legal bij binnenkomst uw naam en het tijdstip van binnenkomst. Daarnaast kan het zo zijn dat Folkertsma Legal ook het tijdstip noteert waarop u het kantoor verlaat.

m. Het debiteurenbeheer en de incasso van vorderingen ten aanzien van de debiteuren van Folkertsma Legal en de debiteuren van haar cliënten.

Folkertsma Legal verwerkt de persoonsgegevens onder andere voor het (i) versturen van rekeningen, herinneringen en aanmaningen aan debiteuren om vorderingen te incasseren; (ii) uitvoeren van een telefoongesprek om de debiteur te herinneren aan een openstaande vordering en (iii) laten uitvoeren dan wel coördineren van een gerechtelijke incassoprocedure in voorkomende gevallen.

n. Controleren kredietwaardigheid debiteuren

Folkertsma Legal voert, zo nodig met behulp van derden, controles uit op debiteuren om te bepalen of i) het in gang zetten van een gerechtelijke incassoprocedure verstandig is, ii) dan wel om u te informeren over een eventueel verhoogd debiteurenrisico.

o. Klantenportaal

Indien u Folkertsma Legal opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een account aan te maken bij het klantenportaal van Kleos, het softwareprogramma dat door Folkertsma Legal wordt gebruikt. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan worden de voor het klantenportaal opgegeven persoonsgegevens bewaard. Deze persoonsgegevens worden bewaard zodat u informatie kunt uitwisselen met Folkertsma Legal over de stukken betreffende uw dossier. Uw inloggegevens voor het klantenaccount worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. Deze dienst is vrijblijvend en wordt door Kluwer aangeboden. De voorwaarden van Kluwer zijn op het gebruik hiervan van toepassing.

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Dienstverlening
Folkertsma Legal verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een van de navolgende grondslagen:

Wettelijke verplichting
Als Folkertsma Legal daartoe wettelijk verplicht is, verwerkt Folkertsma Legal uw persoonsgegevens. Zo verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het kan daarbij onder meer gaan om een kopie van een identiteitsbewijs of paspoort. Daarnaast is Folkertsma Legal in bepaalde gevallen op basis van wet- of regelgeving verplicht informatie over u te verstrekken aan derden. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en de Belastingdienst. Tot slot is een advocaat verplicht in een processtuk bepaalde persoonsgegevens op te nemen, zoals naam, adres en woonplaats.

Ter uitvoering van of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Folkertsma Legal verwerkt uw persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is dan wel voor zover dat noodzakelijk is in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang
Het kan ook voorkomen dat Folkertsma Legal uw persoonsgegevens verwerkt voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Folkertsma Legal heeft onder meer in de navolgende situatie een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • om aan u als cliënt reclame te sturen voor de andere diensten en producten van Folkertsma Legal;
 • het controleren van de kredietwaardigheid van een debiteur;
 • ter verdediging tegen juridische aanspraken;
 • ten behoeve van algemeen klantencontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • het uitvoeren van risicoanalyses om uw kredietwaardigheid te bepalen;
 • om u zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op de website van Folkertsma Legal te presenteren;
 • ter voorkoming en/of opsporing van fraude;
 • om uitvoering te kunnen geven aan de bedrijfsactiviteiten van Folkertsma Legal;
 • om de bedrijfseigendommen van Folkertsma Legal te beveiligen.

Toestemming
Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen kan Folkertsma Legal uw persoonsgegevens delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacybeleid vermelde grondslagen. Zo kan Folkertsma Legal onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

 1. indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo maakt Folkertsma Legal gebruik van onder andere adviseurs en vertalingsbureaus kan Folkertsma Legal uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om Folkertsma Legal te ondersteunen bij het uitvoeren van de opdracht en maakt Folkertsma Legal gebruik van verzendingsbedrijven voor de bezorging van post;
 2. Folkertsma Legal kan uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld een bureau of instantie om uw kredietwaardigheid te beoordelen en/of antifraudecontroles uit te oefenen;
 3. Folkertsma Legal kan uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld websitebureaus en/of agencies voor het analyseren van de persoonsgegevens over uw websitegebruik, voor het personaliseren en optimaliseren van de website en communicatie en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties;
 4. Folkertsma Legal kan uw persoonsgegevens verstrekken aan ICT-dienstverleners die haar ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van de softwaresystemen;
 5. voor de opslag van uw persoonsgegevens kan Folkertsma Legal gebruik maken van een clouddienstverlener en archiefbureau;
 6. om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze te laten vernietigen, kan Folkertsma Legal gebruik maken van een datavernietigingsbedrijf;
 7. Folkertsma Legal kan uw persoonsgegevens verstrekken aan haar verzekeraar ten behoeve van haar beroepsaansprakelijkheid;
 8. voor het verspreiden van marketingmateriaal kan Folkertsma Legal gebruikmaken van leveranciers op het gebied van communicatie en marketing-distributie.

Voor het overige verstrekt Folkertsma Legal uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van het belang van Folkertsma Legal of indien Folkertsma Legal daartoe verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving.

Derden aan wie Folkertsma Legal uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Folkertsma Legal is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van Folkertsma Legal verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, dan sluit Folkertsma Legal met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de regels die volgen uit de AVG.

Mocht het noodzakelijk zijn voor de behartiging van een dossier, dan kan Folkertsma Legal uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde land (alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europees Economische Ruimte) of internationale organisatie. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan een derde land wanneer een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking uit de AVG van toepassing is.

Beveiliging van persoonsgegevens

Folkertsma Legal neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgt Folkertsma Legal onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en de website van Folkertsma Legal wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls).

Folkertsma Legal heeft verder veiligheidsvoorzieningen getroffen op technisch- en organisatorisch vlak, om de vernietiging, de vervalsing, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Folkertsma Legal heeft bovendien de keuze gemaakt voor een softwarepakket voor advocatenkantoren (Kleos van Wolters Kluwer) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001).

Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact op met Folkertsma Legal via info@folkertsma.legal.

Cookies

Het surfen op de website van Folkertsma Legal kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.
U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan. Het cookiebeleid van Folkertsma Legal kunt u op de website www.folkertsma.legal vinden.

Gebruiken van cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Folkertsma Legal of die van een derde partij. Folkertsma Legal gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

Er zijn twee soorten cookies:

 • sessiecookies
 • permanente cookies, te weten:
  • _icl_current_language (verloopt na 24 uur)
  • catAccCookies (verloopt na 30 dagen)

Sessiecookies zijn tijdelijk en worden van uw computer verwijderd bij het afsluiten van uw webbrowser. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook nadat u de webbrowser sluit. Folkertsma Legal gebruikt sessiecookies om het navigeren in de website makkelijker te maken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. U heeft de mogelijkheid om cookies te weigeren. U kunt uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de website van Folkertsma Legal en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bewaartermijn

Folkertsma Legal bewaart de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de in dit privacybeleid genoemde doelen te realiseren dan wel om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat Folkertsma Legal deze in ieder geval bewaart voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het innen van de vordering en het kunnen afhandelen van geschillen die kunnen voortvloeien uit een door Folkertsma Legal behandeld dossier. Sommige persoonsgegevens moeten echter nog langer worden bewaard op grond van de wet. Daarnaast geldt dat Folkertsma Legal uw persoonsgegevens voor direct marketing bewaart totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Folkertsma Legal van u verwerkt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen. U kunt ook uw toestemming om de persoonsgegevens te verwerken intrekken.

Wilt u een beroep doen op een van uw rechten dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar info@folkertsma.legal. Om misbruik te voorkomen kan Folkertsma Legal u alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Folkertsma Legal te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Folkertsma Legal reageert zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpt Folkertsma Legal u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met Folkertsma Legal uitkomt, dan wijst Folkertsma Legal u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Indien u een van de bovengenoemde rechten uitoefent, kan dit tot gevolg hebben dat de overeenkomst tussen u en Folkertsma Legal geheel of gedeeltelijk moet worden beëindigd, omdat de juiste uitvoering niet mogelijk is zonder de betreffende persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming, noch van profiling.

Wijzigingen privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 14-05-2018. Folkertsma Legal behoudt zich het recht voor dit privacybeleid eenzijdig te wijzigen. Folkertsma Legal verzoekt u dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in dit privacybeleid, volgt daarover een duidelijke kennisgeving op de website van Folkertsma Legal.

Bijzonderheden

Dit privacybeleid geldt niet voor sollicitanten, medewerkers en uitzendkrachten.