Financieel

Uurtarief

Indien u niet in aanmerking komt, of wenst te komen, voor een toevoeging, of uw zaak niet onder de dekking van uw rechtsbijstandsverzekering valt, hanteren wij een per dossier overeen te komen honorarium (op uurbasis). Indien het honorarium op basis van gewerkte tijd wordt berekend, dan hanteert Folkertsma Legal daarvoor eenheden van 6 minuten. Het met de advocaat afgesproken uurtarief wordt vermeerderd met de zogenaamde verschotten (griffierecht, de kosten van deskundigen, reiskosten en dergelijke) en met 21 % BTW.

Folkertsma Legal vraagt bij nieuwe zaken in principe om een voorschot op het honorarium. Dit voorschot wordt verrekend met de daarop volgende declaraties. Tussentijds zult u maandelijks gefactureerd worden. Voordat het voorschot volledig is verrekend, zal Folkertsma Legal een nieuwe voorschotdeclaratie toezenden.

Heeft U vragen met betrekking tot gefinancierde rechtshulp, uw rechtsbijstandsverzekering of het uurtarief van Folkertsma Legal dan kunt U natuurlijk altijd contact opnemen via deze link.

KvK 63654091

BTW NL855336286B01

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u een juridisch probleem heeft en u heeft een rechtsbijstandsverzekering afgesloten dan dient u deze als eerste in te schakelen voor juridisch advies. Indien u een advocaat inschakelt voordat de rechtsbijstandsverzekering een advies heeft kunnen afgeven, zullen de advocaatkosten waarschijnlijk niet door de rechtsbijstandsverzekering worden vergoed. Soms is het echter mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, om in voorafgaand overleg met de rechtsbijstandsverzekeraar, de zaak rechtstreeks bij een advocaat in behandeling te laten geven.

Als u het niet eens bent met het door de rechtsbijstandsverzekeraar gegeven advies, of indien u aan het advies twijfelt, kan, bij de meeste verzekeraars, een zogenaamde ‘second opinion’ gevraagd worden bij een advocaat. Het kan dan zijn dat u de zaak daarna wel door een advocaat kunt laten behandelen, waarbij de kosten (geheel of gedeeltelijk) door de rechtsbijstandsverzekering worden betaald.

Toevoeging

Nederland kent een stelsel van gefinancierde rechtshulp voor mindervermogenden, het zogenaamde toevoegingsstelsel. Dit houdt kortweg gezegd in dat, indien u voor een toevoeging in aanmerking komt, u voor de kosten van uw advocaat enkel een eigen bijdrage hoeft te betalen en u verder geen uurtarief in rekening wordt gebracht. Indien u in een eventuele procedure in het gelijk wordt gesteld én de rechter wijst u een proceskostenveroordeling toe inzake advocaatkosten, dan wordt deze op de toevoeging in mindering gebracht. U stemt bij de aanvraag van de toevoeging ermee in dat de voornoemde proceskostenveroordeling aan uw advocaat toekomt.

Overigens dient u de bijkomende kosten, zoals (een gereduceerd) griffierecht en verschotten (zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten) zelf te betalen. Hetzelfde geldt voor een eventuele proceskostenveroordeling (indien u in de procedure in het ongelijk wordt gesteld).
U kunt op de site www.RvR.org op basis van uw inkomen en vermogen controleren of u misschien in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging kunt u daar ook zien wat dan waarschijnlijk uw eigen bijdrage zal zijn.

De Raad voor Rechtsbijstand toetst aan de hand van de uitkomst van de zaak of de toevoeging kan blijven gehandhaafd. Indien het financiële resultaat van de procedure 50% of meer van het geldende heffingvrij vermogen (voor de hoogte van het heffingvrij zie www.belastingdienst.nl) bedraagt, dan kan de toevoeging worden ingetrokken. In dat geval zal de door Folkertsma Legal aan uw zaak bestede tijd met u worden afgerekend op basis van de gemaakte afspraken.

Stichting derdengelden

Folkertsma Legal beschikt niet over een stichting derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen of beheren.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Folkertsma Legal is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij HDI Global SE, the Netherlands gevestigd te (3011 TA) Rotterdam aan de Blaak 34 (polisnummer: 93071836). Deze verzekering strekt tot een maximale uitkering van € 2.500.000 per aanspraak met een maximering van de uitkering per enig verzekeringsjaar van twee keer het verzekerde bedrag. De verzekering biedt dekking voor de werkzaamheden verricht vanuit Nederland. Een kopie van de polis en de verzekeringsvoorwaarden ligt ten kantore van Folkertsma Legal ter inzage en wordt op verzoek toegestuurd.