Rechtsgebieden

Op een breed scala van (civiele) onderwerpen kan Folkertsma Legal u bijstaan. In een eerste gesprek zal Folkertsma Legal met u de feiten van de zaak bespreken en een eerste inschatting geven van de aard van het geschil en de te nemen vervolgstappen. De insteek is om - zo mogelijk - het (achterliggende) probleem op te lossen om op die manier een geschil definitief op te lossen. Vaak is het juridische geschil een uitvloeisel van een achterliggende kwestie. Folkertsma Legal maakt daarbij gebruik van haar jarenlange ervaring in geschillenbeslechting en haar netwerk van specialisten om tot een zo goed mogelijke afwikkeling van de zaak te komen.

Folkertsma Legal kan u onder andere bijstaan bij geschillen op de volgende (rechts)gebieden:

Iedere onderneming wordt op enig moment geconfronteerd met geschillen in de vennootschap, denk daarbij aan geschillen tussen aandeelhouders, maar ook het op de juiste manier nemen van een belangrijk besluit. Daarnaast hoort het ook bij een onderneming dat deze op enig moment wordt overgedragen aan een nieuwe generatie of aan een andere ondernemer/onderneming.

Verder wordt de ondernemer ook bij het starten van zijn onderneming geconfronteerd met een aantal keuzes op het gebied van het ondernemingsrecht. Welke rechtsvorm moet worden gekozen en wat zijn de voor en nadelen.

Indien er meerdere aandeelhouders zijn kunnen er ook geschillen ontstaan. Een of meerdere aandeelhouders kunnen het niet eens zijn met het door het bestuur gevoerde beleid. Deze vraagstukken vragen in een vroeg stadium een juiste inhoudelijke, maar ook vaak formele juridisch juiste aanpak om te voorkomen dat het geschil verder escaleert en om de afwikkeling van het geschil in goede banen te leiden. Folkertsma Legal heeft al meerdere mkb-ondernemers, maar ook grote bedrijven en individuele aandeelhouders bijgestaan bij dergelijke geschillen en kan u daarom van goed en praktisch advies voorzien.

Ook bij het kopen of verkopen van een onderneming komt veel kijken. Het maakt niet uit of de transactie zijn grondslag vindt in het verkopen van aandelen, of dat de onderneming wordt overgedragen door middel van het verkopen van de activa van de betreffende vennootschap. Ook bij de verkoop of koop van een onderneming staat Folkertsma Legal u op betrokken wijze en met veel ervaring bij zodat de koop of verkoop de beste kans op succes heeft. Folkertsma Legal ondersteunt ook bij het voeren van onderhandelingen met (mogelijke) contractspartijen en het bepalen van een strategie.

Afgezien van de interne advisering met betrekking tot het reilen en zeilen van de onderneming, is soms ook de proceservaring van Folkertsma Legal nodig om zaken tot een goed einde te brengen. Te denken is daarbij niet alleen aan geschillen die in de dagelijkse gang van zaken van de onderneming voorkomen, maar ook aan geschillen die het voortbestaan van de onderneming bedreigen.

Folkertsma Legal is u graag van dienst bij de juridische vraagstukken met betrekking tot het ondernemingsrecht. Zij kan adviseren in het hele scala van vraagstukken, bijvoorbeeld het oprichten van een vennootschap, de gang van zaken bij een overname, of fusie van een onderneming, bestuurdersaansprakelijkheid, geschillen met contractspartijen en aandeelhoudersgeschillen. Indien nodig kan Folkertsma Legal u ook bijstaan bij een eventuele procedure bij de rechter, of bij de Ondernemingskamer. Op dit vlak onderhoudt Folkertsma Legal ook goede contacten met andere kantoren, die zo nodig specifieke ondersteuning kunnen bieden.

Naast de zuivere juridische kant van de zaak wordt door Folkertsma Legal ook met u meegedacht over meer praktische onderwerpen die van belang zijn voor uw onderneming en de diverse juridische mogelijkheden die u daarbij ter beschikking staan.

Indien u vragen heeft over een geschil waarmee uw onderneming wordt geconfronteerd, of ondernemingsrecht in het bijzonder neem dan vrijblijvend contact op door middel van deze link.

Vastgoedrecht is de verzamelnaam voor alle juridische aspecten van bouwen en gebruiken van panden en opstallen. Bouwen ziet immers niet alleen op het bouwen van een woning of een kantoorpand, maar ook op het aanleggen van een weg, of bijvoorbeeld het leggen van een kabels en leidingen.

Bouwen/Verbouwen is een complexe activiteit, waarbij vrijwel altijd meer komt kijken dan in eerste instantie gedacht. Folkertsma Legal heeft al vele bouwprojecten begeleid. Het betreft niet alleen het opstellen van de aannemingsovereenkomst en de overeenkomsten met de diverse adviseurs, zoals de overeenkomst met de architect en de bouwbegeleiding, maar ook heeft Folkertsma Legal met onderhandelingen met de bij een te ontwikkelen project betrokken partijen ruime ervaring opgedaan.

Tijdens de uitvoering van de bouw/verbouwing kan van alles misgaan. De bouw kan langer duren dan verwacht, de opdrachtgever is niet tevreden met de uitvoering, er zijn gebreken vastgesteld in het uitgevoerde werk, of de omvang van de werkzaamheden blijkt groter te zijn dan voorzien. Vaak lukt het partijen om in goed overleg de (financiële) gevolgen daarvan op te lossen, maar het gebeurt ook dat partijen geen overeenstemming bereiken. In dat geval zal de rechter of een arbiter over de zaak moeten beslissen.

Folkertsma Legal heeft jarenlange ervaring en kennis aangaande het procederen bij de civiele rechter, of bij arbiters (onder andere bij de Raad van Arbitrage van de Bouw). Indien nodig kan voor u een procedure aanhangig worden gemaakt, of kan bijstand worden verleend als u in een procedure wordt betrokken. Folkertsma Legal heeft in de afgelopen jaren zowel voor de opdrachtgevers als voor de opdrachtnemers in de bouw en het ontwikkelen van vastgoed opgetreden, zodat ze inzicht heeft vanuit beide invalshoeken.

Veel vastgoed wordt gebouwd om te worden verhuurd, of wordt in enig stadium verhuurd of verkocht. Bij het huren/verhuren, beheren, en (ver)kopen van onroerend goed komt veel kijken. Folkertsma Legal heeft al veel projecten begeleid door diverse stadia van het pand of project. Op basis van die ervaring kan Folkertsma Legal u in iedere fase adviseren, vanaf de aankoop tot de verkoop en alles wat daarvoor en daarna komt kijken. Het kopen c.q. verkopen van een onroerende zaak kent vele voetangels en klemmen op juridisch gebied. Enerzijds de regelgeving van overheidswege, anderzijds het juist contracteren om onaangename verrassingen achteraf, in de vorm van bijvoorbeeld (verborgen) gebreken voor te zijn.

Ook als eigenaar van een onroerende zaak is Folkertsma Legal u graag behulpzaam bij de exploitatie daarom door middel van het opstellen van bijvoorbeeld huurovereenkomsten, of het afwikkelen van geschillen met huurders of derden. Indien sprake is van gemeenschappelijk eigendom al dan niet in de vorm van een Vereniging van Eigenaren, kan Folkertsma Legal u ondersteunen bij geschillen tussen bijvoorbeeld de eigenaren van een pand. De bijstand richt zich in het geval van een Vereniging van Eigenaren niet alleen op het bijstaan van de individuele appartementseigenaar, maar ook op het bijstaan van een Vereniging van Eigenaren bij het nemen van beslissingen of het beslechten van geschillen tussen de verschillende eigenaren/gebruikers.

Heeft een vraag of een geschil met betrekking tot vastgoedrecht en in het bijzonder bouw- of huurrecht, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op door middel van deze link.

Aan iedere transactie ligt een contract ten grondslag. Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten wordt steeds lastiger door toenemende complexiteit daarvan, terwijl de belangen van overeenkomsten steeds groter worden en de gevolgen van het niet nakomen van een overeenkomst steeds verstrekkender zijn.

Folkertsma Legal ondersteunt u bij het opstellen van overeenkomsten, maar ook als er vragen zijn over de uitleg van de overeenkomst, of als er een geschil bestaat over de uitvoering van een overeenkomst. Alle facetten van het contractenrecht passeren de revue en Folkertsma Legal adviseert u in ieder stadium over uw mogelijkheden.

Verder kan Folkertsma Legal een rol spelen gedurende de looptijd van een contract en bij eventuele geschillen die tijdens de uitvoering van de overeenkomst mochten ontstaan. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld geschillen over de hoogte en (niet) betaling van facturen, geschillen met betrekking tot de tijdige levering (of het uitblijven daarvan) en de kwaliteit van geleverde diensten/producten.

Indien u vragen heeft over contracten(recht) neem dan contact op door middel van deze link.

Indien u schade heeft geleden door toedoen van een ander, of u aansprakelijk wordt gesteld voor de vergoeding van schade die u beweerdelijk aan een ander zou hebben veroorzaakt, dan kan Folkertsma Legal u adviseren en namens u optreden. Indien nodig, zullen uw belangen ook bij de rechtbank door Folkertsma Legal worden behartigd. Folkertsma Legal heeft niet alleen ervaring in het verhalen van schades op de veroorzakers, maar staat ook partijen bij die (ten onrechte) worden aangesproken op betaling van schadevergoeding om te komen tot juiste en billijke schadeafwikkeling.

Gebeurtenissen waardoor schade ontstaat, kunnen zich op allerlei terreinen voordoen. Het kan zijn dat een ander voor die schade verantwoordelijk is. U kunt hierbij denken aan schade ten gevolge van het niet nakomen van een overeenkomst, een fout van een bestuurder van een onderneming, schade aan een pand, of andere gebeurtenissen waardoor schade ontstaat.

Folkertsma Legal kan u bijstaan om uw schade te verhalen, maar zij kan u ook bijstaan indien u door een derde wordt aangesproken op schadevergoeding. Daarnaast kan Folkertsma Legal u helpen bij het (laten) begroten van de schade.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via deze link.

Uiteraard kunt u ook voor geschillen en vragen op andere rechtsgebieden contact opnemen via deze link .