Aansprakelijkheid/Schade

Indien u schade heeft geleden door toedoen van een ander, of u aansprakelijk wordt gesteld voor de vergoeding van schade die u beweerdelijk aan een ander zou hebben veroorzaakt, dan kan Folkertsma Legal u adviseren en namens u optreden. Indien nodig, zullen uw belangen ook bij de rechtbank door Folkertsma Legal worden behartigd. Folkertsma Legal heeft niet alleen ervaring in het verhalen van schades op de veroorzakers, maar staat ook partijen bij die (ten onrechte) worden aangesproken op betaling van schadevergoeding om te komen tot juiste en billijke schadeafwikkeling.

Gebeurtenissen waardoor schade ontstaat, kunnen zich op allerlei terreinen voordoen. Het kan zijn dat een ander voor die schade verantwoordelijk is. U kunt hierbij denken aan schade ten gevolge van het niet nakomen van een overeenkomst, een fout van een bestuurder van een onderneming, schade aan een pand, of andere gebeurtenissen waardoor schade ontstaat.

Folkertsma Legal kan u bijstaan om uw schade te verhalen, maar zij kan u ook bijstaan indien u door een derde wordt aangesproken op schadevergoeding. Daarnaast kan Folkertsma Legal u helpen bij het (laten) begroten van de schade.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via deze link.